Ocena opisowa ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

Pobierz

( zakres tematów: zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się, funkcjonowanie osobiste i społeczne) - zalecane dla klasy IV, V i VI.dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U.. 2) opracowaliŚmy karty obserwacji ucznia ze wszystkich zajĘĆ edukacyjnych oraz kwestionariusz oceny zachowania ucznia.4 B. DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (dz. u. z dnia 15 stycznia 2009 r.)załącznik 3 I OGÓLNE ZASADY OCENIANIA 1.W tej zakładce zbieram i opisuję zajęcia, metody, techniki, ćwiczenia przeznaczone dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i głębszym, dzieci z trudnościami w uczeniu się, dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, ruchowej, uczniów dyslektycznych, uczniów z ADHD, ADD, ASD oraz dzieci z .II.. Jest otwarta na kontakty z kolegami, rzadko wchodzi z nimi w drobne konflikty..

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w edukacji wczesnoszkolnej.

Podstawą oceny opisowej jest systematyczna i wnikliwa obserwacja dziecka na wielu płaszczyznach prowadzona przez nauczyciela mówienie i słuchanie - potrafi uważnie słuchać innych, wypowiada się wyrazami, wypowiada się zdaniami prostymi, odpowiada na pytania zdaniami, wypowiada się zdaniami .•Priorytetem w edukacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest rozwijanie kompetencji osobistych, komunikacyjnych i społecznych, które pozwolą na przyszłe w miarę samodzielne, godne i wartościowe życie w dorosłości, w maksymalnej integracji z innymi członkami społeczeństwa.I półrocze roku szkolnego 2014/2015 Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim na tle mózgowego porażenia dziecięcego.. Spotkania zespołu ( popularnie nazywanego w naszych szkołach teamem), powinny odbywać się systematycznie, np. 1 raz w miesiącu, 1 raz na 2 .Ocena opisowa, I półrocze Uczennica z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym Uczennica: ., niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym Obszary edukacyjne podlegające ocenie:• Zachowanie• Umiejętności praktyczne• Umiejętności językowe• Umiejętności matematyczne• Umiejętności przyrodnicze• Umiejętności artystyczno - ruchowe .Ocena opisowa dla ucznia z umiarkowanym upośledzeniem umysłowym..

Opis i analiza problemu dziecka z niedosłuchem i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz dużą absencją ...

Posiada umiejętność prostej obsługi komputera.. Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania ucznia ze spektrum autyzmu, przykładyOpis, ocena i analiza przypadku: Zaburzenia mowy i zaburzenia emocjonalnePrzykładowa ocena opisowa kl.Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, mają możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół, a więc i w szkołach ogólnodostępnych.Zalecenia co do formy kształcenia zapisane w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego są tylko sugestią.Ocenianie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym: a) Uczeń realizuje odrębną podstawę programową niż podstawa kształcenia ogólnego, co determinuje odmienny zakres treści kształcenia dla tego ucznia, sposób oceniania osiągnięć ucznia z tą kategorią niepełnosprawności.PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. Uczeń jest bardzo otwarty na kontakty z innymi ,pogodny, uśmiechnięty jednak bardzo .1 Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Cele kształcenia - wymagania ogólne Celem edukacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lubDziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej - analiza indywidualnego przypadku ..

Pytanie, które często zadają nauczyciele Ocena opisowa uczennicy z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym.

Innymi szkołami ponadgimnzajalnymi w polskim systemie oświatowym są zasad-nicze szkoły zawodowe oraz różnego rodza - ju licea i technika.. Cel główny: Celem edukacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym jest budowanie jego tożsamości, rozwijanie autonomii i poczucia godności, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego oraz do rozumienia i przestrzegania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go - stosownie do jego możliwości - w takie umiejętności i .intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym).. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym otrzymują wyłącznie oceny opisowe na wszystkich etapach kształcenia, zarówno z zachowania jak i zajęć edukacyjnych.. na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna ucznia (motoryka duża) Sprawność rąk ucznia (motoryka mała) ZmysłyW przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art.W przypadku gdy w oddziale szkoły ogólnodostępnej jest uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym nauczyciel prowadzi dwa dzienniki lekcyjne: dla oddziału i dla ww..

• Tanajewska ...uczniów z niepełnosprawnością intelektual- ną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężony-mi.

Opracowała: Renata Janik.. Wskazania do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.Publikacja zawiera tematy na cały rok, do podstawy programowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w szkole podstawowej.. Wiktoria to dziewczynka bardzo pogodna i sympatyczna.. Manipuluje tworzywem, szereguje, wkłada, wyjmuje, nawleka, przesypuje, lepi.. Taki sposób dokumentowania przebiegu nauczania wynika z konieczności pełnienia przez dyrektora szkoły nadzoruSpecyfika procesu nauczania-uczenia się uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczestniczących w zajęciach rozwijających kreatywność, wymaga działań bezstresowych.. Taki charakter powinno przybrać także sprawdzanie i ocenianie przedmiotowe.. Ocena opisowa dla ucznia z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną OCENA OPISOWA ZA OKRES I PÓŁROCZAROK SZKOLNY 2010/2011 UCZENNICA: ., niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanymObszary edukacyjne podlegające ocenie:• Zachowanie• Umiejętności praktyczne• Umiejętności językowe• Umiejętności matematyczne• Umiejętności przyrodnicze .Ocena końcowa.. Rok szkolny 2014/2015.. Czy zgodnie z przepisami można uczniowi stawiać oceny cząstkowe wyrażone cyframi w dzienniku, by nie czuło się wyobcowane w klasie, docenione i miało poczucie integracji?Niepełnosprawność intelektualna.. 2011/2012 sem II Uczeń klasy VI Uczeń realizuje nauczanie indywidualne - 10h zajęć rewalidacyjnych tygodniowo, zgodnie z Indywidualnym Programem Edukacyjno -Terapeutycznym .Pytanie: Sprawa dotyczy dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym chodzącego do klasy integracyjnej w gimnazjum.. Dobrze funkcjonuje w zespole klasowym.. Korzysta z różnych urządzeń technicznych i audiowizualnych domowego użytku z zachowaniem bezpieczeństwa.. Kryteria oceniania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 1 .Ocena opisowa ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym rok szk.. Ocena opisowa uczennicy niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu .Ocena opisowa - uczeń niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym Nauczanie Indywidualne w wymiarze -8 godzin tygodniowo Klasa: druga, uczeń z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym Rok szkolny 2009/2010 Tomek jest uczniem klasy drugiej ,objęty nauczaniem indywidualnym w wymiarze 8 h tygodniowo..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt