Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Pobierz

do: 31 maja 2004r.-Teczka stażysty - Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Cały okres stażu.. Zgłębiając przepisy oświatowe po raz pierwszy, możesz poczuć się przytłoczona/-y skomplikowanymi sformułowaniami, szczegółowymi paragrafami i wieloma wymaganiami, które musisz spełnić.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. 5 "Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w .1 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Okres stażu: r r. Nauczyciel: 1.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r.Otóż obecnie w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniając uzyskane efekty jego realizacji.. Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w tym czasie kontynuują rozpoczęte staże na kolejny stopień awansu zawodowego realizując wymagania wskazane w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (rozporządzenie Ministra Edukacji .Pamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku..

Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

- 31.05.2011r.Kolejny zapis dotyczący sprawozdania odnajdziemy w cytowanym już wyżej rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , gdzie w § 4.. 9.Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.. Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).czĄstkowe sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ zawodowy nauczyciela dyplomowanego edyta mazurkiewicz; czĄstkowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans na stopieŃ nauczyciela mianowanego katarzyna sobel Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .Jak przedstawić sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty?.

Zmiany w planie rozwoju • 3.

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Doskonalenie warsztatu pracy oraz metod poprzez obserwację zajęć (rozmów) prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.. 2 pkt 2• Sprawozdania z realizacji stażu Cały okres stażu 7.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie stosownej dokumentacji: scenariusze, zaświadczenia z odbytych szkoleń Cały okres stażu 2.Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami - awans zawodowy nauczycieli rozdz.. 8.Przygotowanie sprawozdania z realizacji stażu Przygotowałam sprawozdanie dotyczące przebiegu realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.. 2 Imię i nazwisko : Stanowisko: Nauczyciel wspomagający Nazwa placówki : Dyrektor: Data rozpoczęcia stażu: r. Data zakończenia stażu: r. Opiekun stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Cele .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych wychowania fizycznego Targowisko, 10 czerwca 2016 r.Realizacja awansu zawodowego .. Nazwa szkoły: Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Starej Kornicy.. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie stażu,Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty WSTĘP 1 września 2017 r. otrzymałam zatrudnienie w charakterze nauczyciela- wychowawcy świetlicy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej.Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego teczka nauczyciela stażysty..

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Niestety, nauczyciele często zapominają o tym nowym terminie i składają sprawozdania w ciągu 30 dni od zakończenia stażu.Zgodnie z § 12.. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Anna Kiełb Ustawa Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.. Podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobywanie nowych umiejętności przydatnychOto moja propozycja sprawozdaniu z niektórych, najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli.. Maj 2020 Sprawozdanie z realizacji stażu 9.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. KisieliceSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im.. Termin: 30 dni od dnia zakończenia stażu.. Stanowisko: Nauczyciel języka angielskiegoSprawozdanie z planu rozwoju zawodowego stażysty Rozmowa nauczyciela stażysty stan prawny 1.09.2019r.. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota .Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego..

Efekt działania: Napisanie sprawozdanie.

Nauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska Miejsce odbywania stażu - Przedszkole Nr 22 w Koszalinie Czas trwania stażu - 01.09.2010r.. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm. poz. 2203) Rozdział 3aSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY.. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy itp. Na bieżąco Dokumentacja stażysty 8.. Pracę w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Author: Golec Last modified by: Emilia Chmielewska Created Date: 4/23/2019 11:12:00 AM Other titlesSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela stażysty Imię i nazwisko nauczyciela: x Imię i nazwisko opiekuna stażu: y Miejsce pracy: PRZEDSZKOLE Imię i nazwisko dyrektora szkoły: z Czas trwania stażu od: 1 września 2003r.. Jeżeli nauczyciel złoży plan rozwoju zawodowego w terminie późniejszym, nie powinno to być podstawą do ustalenia przez dyrektora negatywnej oceny dorobku zawodowego.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego.. Dyrektor nie może też uznać, że nauczyciel nie zrealizował .Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego za I półrocze 2019/2020.. Opracowanie: Anna Kiełb Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie .. 06.2016 * Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2013, poz 393) na podstawie art. 9g ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-Złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt